DISTRIBUIȚI

Prin amabilitatea Domnului Prof. Gr. I Ghiță Nazare, primesc cu interes și satisfacție, de câteva luni, revista „Școala Gălățeană”, publicație de informații și opinii, editată de Casa Corpului Didactic și Asociația Profesională „Școala Gălățeană”, sub directoratul distinsului pedagog, cărturar și scriitor sus menționat.
Întrucât publicația „Școala Gălățeană” a ajuns la nr. 230, am considerat o datorie morală, științifică, să exprim câteva gânduri, în primul rând ca fiu al acestei urbe, încărcată de istorie și valori inestimabile cultural-naționale și literare.
Ca pedagog universitar, de mulți ani urmăresc și publicațiile, revistele editate de învățământul românesc preuniversitar și în acest sens, ani la rând am fost un lector consecvent al „Gazetei Învățământului”, mai ales în perioada în care am păstorit destinele învățământului superior pedagogic gălățean.
Deși am fost un susținător și colaborator al revistelor gălățene, fac mea culpa, târziu am luat cunoștință de apariția acestei valoroase, prestigioase reviste pedagogice gălățene.
Și pe această cale transmit felicitările mele cordiale distinsului Colegiu de Redacție, în frunte cu Directorul său, reputatul Prof. Gr. I Gh. Nazare, cu prilejul publicării numărului 230 al revistei „Școala Gălățeană”.
În structura, componența acestui număr impresionează tematica, problematica deosebit de variată și interesantă, adecvată cerințelor unui corp didactic de elită, așa cum a fost decenii la rând și continuă să poarte acest blazon. Fac aceste considerațiuni, aprecieri ab initio, nu în mod festivist, ci în calitate de fost elev și apoi de slujitor, pedagog și fondator al școlilor gălățene universitare și parțial preuniversitare, dar și-n virtutea faptului că sunt unul din istoricii Galaților, care a scris primele monografii ale municipiului și regiunii Galați. După opinia mea, revista „Școala Gălățeană” selecționează și promovează o asemenea tematică diversificată, multivalentă, de la Astronomie, Ecologie la Istorie, Pedagogie, Literatură și Cultură Națională și Universală, ținând seama și de nivelul, orizontul spiritual al corpului didactic gălățean. În numărul de față reține atenția cititorului prevalența articolelor pe teme de cultură și educație, dintre care relevăm: „Un copil care citește va fi un adult care gândește”; „Lanțul lecturii”; „Biblioteca, patria cuvintelor care au ceva de spus”; „Biblioteca municipală – Cetatea Culturii”; „Criza lecturii”; „Ziua Internațională a Educației” ș.a.
La capitolul Educație se integrează și articolele sugestiv intitulate „Să fim solidari: Credință, Grijă, Dăruire”; „Educația în familia modernă” ș.a.
Sunt de bun augur pentru formarea culturii artistice a elevilor articolele care evocă viața și opera unor artiști celebri, precum cea a pictorului Gheorghe Petrașcu.
La capitolul Personalități emblematice ale Galaților este prezentată viața și opera poetei Nina Casian precum și a doctorului Dumitru Vasiloiu și desigur vor mai urma și altele, mult mai reprezentative.
În acest sens considerăm că Interviul Domnului Prof. Gh. Nazare cu distinsul, talentatul jurnalist și scriitor Ion Zimbru, va avea o implicație influentă multivalentă în orizontul spiritual al elevilor, mai ales din ultimele clase de liceu.
Tematica cu caracter educațional se reflectă cu pregnanță și-n studii, articole precum: 1. „Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile”, ceea ce reprezintă o pledoarie pentru formarea culturii ecologice; 2. „Artiști plastici în teatrele de operații ale primului război mondial: Pictorul Nicolae Mantu, reporter de război”; 3. „Colocvii de literatură” ș.a.
Revista reflectă cu pregnanță și relațiile de colaborare ale Școlilor gălățene cu instituții similare, respectiv școli generale, gimnazii, licee etc. din state aparținătoare Uniunii Europene. În acest sens apreciem articole cum sunt: „Vichy – o experiență ce merită împărtășită”; „Programul ERASMUS – oportunitate și diversitate” ș.a. Toate acestea ne conduc la concluzia că revista se află „în mâinile” unor editori, scriitori, pedagogi cu mare experiență, ceea ce face să se plaseze printre revistele de mare succes și reputație ale învățământului românesc.
Felicitări cordiale și noi izbânzi pe „Altarul Spiritului” urăm Colegiului de Redacție, condus de ilustrul pedagog și manager Gheorghe Nazare, precum și valoroșilor colaboratori.
Per aspera, ad Astra