DISTRIBUIȚI

Reflecții Prof. univ. Dr. Vasile Burlui Membru al Uniunii Scriitorilor Prof. univ. Dr. Constantin Marinescu Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova Am primit cu deosebită satisfacție o nouă lucrare, de fapt un roman istoric, intitulat „Cavalerii cneazului din vale”, realizată de prolificul și talentatul scriitor Ion Muscalu, personalitate de prestigiu a vieții spirituale ieșene, care ne demonstrează, și de această dată, că în pofida vicisitudinilor din societatea românească contemporană, nu trebuie să neglijăm trecutul, ci să ne aplecăm cu pioșenie în fața istoriei tulburătoare a neamului nostru, convinși de veridicitatea celebrei maxime „Historia est magistra vitae”. Volumul de față vine să întregească impresionanta operă a distinsului scriitor și cărturar, din care vom reaminti publicului cititor câteva din creațiile sale literare anterioare: „Piatra șoimului”; „Răpirea de Mănăstirea Căpriana”; „Hanul Răzeșilor”; „Lupul alb” (Sfârșitul domniei lui Vasile Lupu); „Taina stejarului”; „Sub sabia – cu straja-n cruce” (3 vol.); „Osândă și izbândă”; (viața voievodului martir Miron Barnovschi); „Vulturul deșertului” (Ioan Vodă cel Viteaz); „Dafina doamna” (roman tradus în trei limbi de circulație internațională); „Noaptea de Rusalii”; „Atacul de noapte” ș.a. La aceste romane, care au fost apreciate de exponenți de notorietate din critica literară, se cuvine să relevăm publicului cititor faptul că Ion Muscalu este și autorul unor monografii de mănăstiri și localități rurale, contribuind, printr-o amplă informație, la îmbogățirea istoriografiei contemporane. Revenind la lucrarea de față, considerăm de bun augur, apreciem preocuparea autorului de a ușura lectura textului prin ceea ce s-ar putea considera un gen de Prolegomene, constând în Cuvânt către cititor și Argumentum. Cuprinsul romanului este judicios structurat, alcătuit din cinci capitole sugestiv formulate și anume: I. Domnul martir „Io Miron Barnovschi Moghilă Voevod” II. P.S. Episcop Amfilohie Hotiniu ot Zagavia, cărturar, teolog și pedagog III. Horodiștea Cotnarilor, leagănul Hurmuzăcheștilor bucovineni IV. Ion I. Onu „un pedagog de școală nouă” V. Prof. univ. Costache Fedeleș, „un umanist memorabil”. Dovada faptului că lucrarea a fost concepută și realizată în spiritul exigențelor publicistice actuale este și aceea că autorul a adăugat, în final, un Glosar precum și un Set de fotografii reprezentative, din perioada investigată, de o valoare actuală inestimabilă. Prin citatul pe care-l reproduce din opera Sfântului Damaschin, și anume: „Nu scriu pentru glorie, Nici pentru a vorbi Ci din râvnă pentru adevăr”, autorul romanului vrea să ne mărturisească, în mod expres, că prin demersul său creator, prin întocmirea cu excepțională acribie a acestei noi opere literare, nu are drept mobil vanitatea, „gloria” literară, ci pur și simplu dezvăluirea adevărului istoric, științific, îmbogățirea cunoașterii, a informațiilor privind unele etape, momente cardinale din trecutul Neamului Românesc, precum și rolul unor personalități emblematice ale timpului în afirmarea valorilor sale spirituale. Scriitorul Ion Muscalu, și prin romanul de față, vine să îmbogățească inestimabil istoriografia națională, cu date și fapte istorice memorabile, relevând, pe bază de documente incontestabile, rolul unor domnitori și alte personalități implicate în destinele Moldovei, în viața social-politică, culturală și religioasă a acestei provincii, aflată în „calea răutăților”, la răspântia intereselor și confruntărilor marilor imperii opresive. Cred că autorul lucrării asupra căreia facem aceste modeste considerațiuni merită felicitările noastre sincere pentru munca de Sisiff depusă în documentarea sa complexă, pentru a finaliza această nouă creație literar-istorică, care vine să acopere un gol, demult resimțit, în spațiul publicistic românesc. Nimeni altul nu ar fi putut să ne ofere o asemenea valoroasă lucrare decât scriitorul Ion Muscalu care, așa cum ni se destăinuie în Argument, a fost „plămădit din tina cneazului din vale” și a primit „taina botezului în biserica de la Zagavia”, iar moșii și strămoșii săi „își dorm somnul de veci în cimitirul vechiului schit al schimonahului Zugavei și al bisericii mănăstirii de la 1624”. Pe lângă valoarea inestimabilă a surselor documentare, ceea ce determină caracterul inedit al lucrării, se impune să reliefăm stilul deosebit de atractiv, caracterul elocvent și coerent al frazelor, numeroasele pasaje „vibrând de poezie, sensibilitate”, după cum remarcă și scriitorul „Constantin Parascan, autorul Cuvântului către cititor. Pe lângă opera sa literară, scriitorul Ion Muscalu aduce o contribuție multidimensională și plurivalentă la formarea Conștiinței Unității Naționale, prin promovarea și afirmarea valorilor Istoriei și Culturii Românești, din vremuri de demult, dar care nu trebuie date uitării, de pe meleagurile sacre ale Basarabiei și Bucovinei, desțărate de Patria Mamă.