DISTRIBUIȚI

UnitateaAdministrativ – TeritorialăMunicipiulGalați, încalitate de Beneficiar, a încheiatcontractul de finanțare nr. 3251/28.09.2018cu MinisterulDezvoltăriiRegionaleșiAdministraţieiPublice, încalitate de Autoritate de Management șiAgenția de DezvoltareRegionalăSud-Est, încalitate de Organism Intermediar,pentruasistențafinanciară aproiectuluiAnvelopareunități de învățământ – Școalagimnazială ”Iulia Hașdeu” din municipiulGalați,Cod SMIS 111717. ProiectulestefinanțatprinProgramulOperațional Regional 2014-2020, AxaPrioritară 3 – Sprijinireatranzițieicătre o economie cu emisiiscăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinireaeficiențeienergetice, a gestionăriiinteligente a energieiși a utilizăriienergiei din surseregenerabileîninfrastructurilepublice, inclusivînclădirilepublice, șiînsectorullocuințelor, Operațiunea B – Clădiripublice.Înactualulexercițiufinanciar, MunicipiulGalați are în curs de implementaretreiproiectepentrureabilitareaunităţilor de învăţământşi au fostdepusepentrufinanțarealte 12 proiecte de infrastructurăeducaționalăînvaloaretotală de 82.241.052,55 lei.
Obiectivul general al proiectului Anvelopareunități de învățământ – Școalagimnazială ”Iulia Hașdeu” din municipiulGalațiconstă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific proiectului vizează creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială Iulia Hașdeu din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății celor 352 de elevi și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.
Valoarea totalăeligibilă a contractului este de 2.910.142,72 leicu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.473.621,31 lei cu TVA. Durata de implementare a proiectului este de între 28.09.2018 – 31.10.2019.
Conferința de lansare a proiectuluivaavealocîn data de19decembrie2018, ora11.00, la sediulPrimăriei Municipiului Galați, din Galați, strada Domnească, nr. 54, sala mare de ședințe.
Date de contact: Manager proiect – doamnaDaniela Buruiană, ȘefBirou de ReparațiișiÎntreținereImobile, tel.: 0236.307.731, e-mail:rep_cladiri@primariagalati.ro.