DISTRIBUIȚI

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM

în colaborare cu

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI
INSTITUTUL PENTRU CULTURA ROMÂNILOR DIN VOIVODINA (SERBIA)

organizează

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

CULTURA ȘI PRESA
ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Galați
15-16 mai 2020

Ediţia a XII-a

cu tema

JURNALISM ÎN ZONE DE CONFLICT

culturasipresa2020@gmail.com

ARGUMENT
Manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a conferinţelor organizate de către Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, din cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, începând din 2008 (Tradiţie şi modernitate în presa europeană, Mass media: identitate naţională vs. globalizare, Mass media: comunicare şi cultură, Mass media contemporane şi impactul globalizator al Internetului, De la manipulare la intoxicare în mass media, Istoria și reprezentarea ei în media, Presa minorităților etnice din România, Jurnaliști și scriitori în tranșeele Marelui Război, Presa – participant activ la crearea României,Reflectare, (de)formare şi fake-news în spaţiul mediatic şi cultural), propunându-şi să analizeze, în acest an, modul în care mass media a influenţat şi continuă să influenţeze operaţiunile din teatrele de război.
Este cunoscutfaptul că cine posedă informaţia deţine şi puterea şi se mai ştie că, mai ales în perioade vulnerabile, adevărul este esenţial. Este important, cu atât mai mult, atunci când ne referimla zonele de conflict, să ştim cum să facemfațăștirilor false, reportajelorsuperficialesau cu tentăşi cum săapelăm la empatiacititorilor,fărăsădistorsionămrealitatea. Mai ales întimpurişispaţiiîncărcate de responsabilitateadeciziiloristorice, unjurnalisttrebuiesăjonglezeabil cu dateleşisăcanalizezeinvestigaţiaîndirecţiaprotejăriipopulaţieicivileşicreşteriiresponsabilităţilorcelorlalteforţe implicate, la nivel global. Ne gândim la cazuricelebre de ştiri/reportajecare au influenţatcursulconflictelor, la jurnalişti care şi-au înmuiatcondeiulînotravadezinformăriişi la fotograficare au scandalizatopiniapublică, bucurându-se de satisfacţiiimediate, fărăsă se gândească la consecinţe. Apoi, ne amintim de o bogatămemorialistică, ceapareînperioada post-conflict,pentru a restauraadevărulşicitim cu nesaţliteraturaizvorâtă din experienţele,delocuşoare, trăiteînteatrele de război, de cătrejurnalişti.
Se spunecă al treilearăzboimondialva fi informaticsau nu va fi deloc. Cât de multpoateinfluenţapresa, mai ales acum, cândinformaţiacirculăîntimp real, luareadeciziilor la nivelînalt?Cine valualoculcorespondenţilor din zonele de conflict? Statistic dovedit, jurnaliştii care îşiriscăviaţa, de bunăvoie,pentru a se documentaîntr-o astfel de zonă,sunt tot maipuţini, golulfiindînlocuit, în mod nemeritat, de falşiactiviştiaipăcii, operatoriîn social media saupurtători de cuvântaiforţelorarmate. Cum vaarătathe war on wordsînviitorulapropiatşi, mai ales,cât de important va fi ADEVĂRUL pentruconsumatorii de mediaatinşi de fenomenul de „banalizare a ororilor”?
La aceste întrebări vom căuta răspunsuri și soluții, în cadrul sesiunilor tematice ale Conferinței Internaționale Cultura și presa în spațiul european.Vă invităm, așadar, la o discuție bazată pe exemple şi practici despre adevăr şi provocare în zonele de conflict şi despre rolul presei în medierea divergenţelor. Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de această temă.
O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum, tipărit la o editură de prestigiu recunoscută în domeniul științelor sociale (A2 – CNATDCU). Volumul ediției a XI-a a Conferinței Internaționale Cultura și presa în spațiul european, care a avut loc la Galați, în mai 2019, este sub tipar,la Editura Tritonic, din București.

Domenii de interes:
• comunicarea mediatică în zonele de conflict: etică, siguranţă şi solidaritate
• manipulare și dezinformare în fotojurnalismul de război
• memorialistica – o încercare de recuperare a adevărului în era post-conflict
• tipologia jurnalistului corespondent de război
• războiul cibernetic şi mass media
• războiul ca spectacol televizual
NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:
Conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Membri:
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conf. univ. dr. Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conf. univ. dr. Iuliana BARNA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Oana CONTOMAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Acad. Costa Roșu, Institutul pentru Cultura Românilor din Voivodina, Serbia
Prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof. univ. dr. Ion ZAINEA, Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. hab. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. Aurelia LĂPUȘAN, Centrul Cultural „Teodor Burada” Constanţa
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova
Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE,Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Conf. univ. dr. Ioan DAVID, Universitatea de Vest, Timișoara
Conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

INFORMAŢII
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONFERINȚEI

– Conferinţa va avea loc în perioada 15-16 mai 2020.
– Data limită pentru trimiterea propunerilor de comunicări (titlul, rezumatul de maximum 200 de cuvinte):15 aprilie 2020.
– Data limită pentru trimiterea taloanelor de înscriere, conform modelului din anexă şi a fotocopiei chitanţei de plată a taxei: 30 aprilie 2020.
– Taxă de participare – 200 lei– (include mapa participantului, pauzele de cafea, două mese de prânz, cina festivă, excursia de documentare și volumul tipărit).Persoanele care vor fi prezente la Galați pot achita taxa de participare la primirea mapei.
– Plata se va efectua în contul:
Contoman OanaRO79 INGB 0000 9999 0427 0593
– Lucrările vor fi redactate în limba română.
– În cea de-a doua zi a conferinței, se va organiza o excursie de documentare. Itinerariul va fi anunțat, în timp util. Vă rugăm să ne comunicați dacă intenționați să participați.

TALON DE ÎNSCRIERE
NumePrenume………………………………………………………………………………………………………………
Titlu universitar/ Instituţie/Afiliere ……………………………………………………………………………………
Adresă personală……………………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..
Titlul comunicării……………………………………………………………………………………………………………
Domeniul………………………………………………………………………………………………………………………
Rezumat…………………………………………………………………………………………………………………………

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:
Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1,5 rânduri; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
– sus: 2 cm
– jos: 2 cm
– stânga / dreapta: 2,5 cm
Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Titlul universitar, numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12
Instituţia de provenienţă: bold, drapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Rezumatul: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte)

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938, p. 38.
Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
sau
Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în:Poétique, nr. 3/1970.
sau
Di Méo, Guy, Le rapport identité/espace. Éléments conceptuels et épistémologiques, în:Construction identitaire et espace, Pernette Grandjean (coord.), Editura Seuil, Paris, 2009, pp. 19-29, URL: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/19/29/PDF/Identite-Reims.pdf
NOTĂ: Nerespectarea normelor de redactare va duce la nepublicarea lucrării în volumul conferinței.

Pentru informaţii şi corespondenţă:
culturasipresa2020@gmail.com