DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 24

din 22 ianuarie 2018

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru vineri, 26 ianuarie 2018, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru vineri, 26 ianuarie 2018, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL), şi Fârţăneşti – Vânători (SC Adina SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap ,,Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 46 din 28 martie 2017 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi ;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 22 ianuarie 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

 

 

 

                                                P R E Ş E D I N T E,

 

Costel Fotea