DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 555
din 22 noiembrie 2019

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 noiembrie 2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 noiembrie 2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian.
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–Adrian.
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului.
4. Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”.
Iniţiatori: Costel Fotea, Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Sorin Crețu, Avram Trandafir
5. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”.
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”.
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 242A’’.
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 254)”.
Iniţiator: Costel Fotea
12. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra terenului în suprafață de 25,10 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, str. Brăilei nr. 177, mun. Galați
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019.
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”.
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați».
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”
Iniţiator: Costel Fotea
19. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020.
Iniţiator: Costel Fotea, Alexandru Nechifor, Georgiana-Iuliana Rusu, Constantin Grosu, Magdalena Gaiu, Anghel-Costel Căluean, Ionică Simbanu
20. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2019
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019.
Iniţiator: Costel Fotea
23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca