DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.226
din 31martie2020

privind: convocareade îndatăîn şedinţăextraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,pentrumiercuri, 01aprilie2020, ora 1100, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

CostelFotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),(2) lit. b),(3) (6)şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) dinCodul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăde îndatăîn şedinţăextraordinarăConsiliul Judeţean Galaţi, pentrumiercuri, 01aprilie 2020, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).
Iniţiator: Costel Fotea
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea asigurării spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).
Iniţiator: Costel Fotea
3.Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2).
Iniţiator: Costel Fotea
5. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați.
Iniţiator: Costel Fotea
6.Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCazare medici
Articolul următorDe la SENAT