DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.450
din 22octombrie2020

privind: convocareaîn şedinţăextraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,pentruluni, 26octombrie2020, ora 1400la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

CostelFotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului General al judeţului Galaţi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 404/19.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),(2) lit. b),(6)şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) dinCodul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăextraordinarăConsiliul Judeţean Galaţi, pentruluni, 26octombrie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

2. Alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea

3. Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea

4. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi (Alegerea Preşedintelui şi Secretarului fiecăreia dintre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi).

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca
Costel Fote