DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.220
din 27martie2019

privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 213 din 22 martie 2019, privind convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrujoi, 28martie 2019, ora 1400, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

CostelFotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.I.Semodifică Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 213 din 22 martie 2019, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, în sensul în care şedinţa ordinară convocată iniţial pentru joi, 28 martie 2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, urmează a avea loc în ziua de vineri, 29 martie ora 1100la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare.

Art.II.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea