DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.283
din 27mai2019

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentruvineri, 31mai 2019, ora 1200, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentruvineri, 31mai 2019, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3.Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Declararea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
6.Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești, în vederea modernizării;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului cu Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători, Galați, ediția a II-a;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
11.Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

12. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiatori: Gasparotti Florinel – Petru, GogonceaDan-Lilion, Zaharia Eugen, Sandu Mitică, Iaru Romulus-Lucian, Crețu Sorin, Trandafir Avram
13.Constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15.Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de27mai 2019.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentComunicat de presă
Articolul următor1 IUNIE