DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 303
din 20iunie2019

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrujoi, 27iunie2019, ora 1400, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrujoi, 27iunie 2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 a Hotărȃrii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»;
Iniţiator: Costel Fotea
6.Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7.Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie;
Iniţiator: Costel Fotea
9.Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

12. Aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14.Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de20iunie 2019.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea