DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 524
din 13decembrie 2018

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrumiercuri, 19 decembrie 2018, ora 1200, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrumiercuri, 19 decembrie 2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice “Sofia” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber(tip club)pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viață independentă “Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4.Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020;
Iniţiator: Costel Fotea

13. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
14.Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2019, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SocietățiiConsManagement Parc Soft SRL Galați, pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
19.Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
20.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 86/25.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Modernizare linii de tramvai şi carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă –str.Al.Măcelaru);
Iniţiator: Costel Fotea
22. Continuarea, în anul 2019, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea asocierii Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu Municipiul Galați prin Consiliul Local al municipiului Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galați”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de13decembrie 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea