DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.250
din 19aprilie2019

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrumarţi, 23 aprilie 2019, ora 1400, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrumarți 23 aprilie 2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în județul Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea

14. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
15.Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Ministerul Apărării Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Modificarea si completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Cons Management Parc de Soft SRL Galați, pe anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de19aprilie 2019.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea