DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 307
din 22 iunie 2018

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 iunie 2018, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 iunie 2018, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință gratuită pentru bunurile respective;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului cu Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării, la Galați, a unui concurs național de pescuit;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun” și a obligațiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea / Florinel Petru Gasparotti / Viorica Sandu / Mitică Sandu
16. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 22 iunie 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentDe la INFO APOLLONIA
Articolul următorZilele Dunarii