DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA Nr. 51
din 5 martie 2016

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 7 martie 2016, ora 1630, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul secretarului judeţului;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 7 martie 2016, ora 1630, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Cornel Hamza
2. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Cornel Hamza
3. Aprobarea listei finale de priorităţi cuprinzând solicitanţii de locuinţe de serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinţe de serviciu;
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 5 martie 2016, de către salariaţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

Secretarul Judeţului Galaţi – Puşcaş Paul/5.03.2016