DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 26 07 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească, nr. 103;
2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească, nr. 144 bl. C;
3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat in str. Domnească, nr. 190;
4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească, nr. 239;
5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească, nr. 241;
6. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap „Maria”, de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Dorobanți, nr. 7;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 2;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 62 A;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei, nr. 32;
12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de modernizare construcție strada Traian, nr. 93, în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu”;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza – Corp B – Utilități”;
17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 21.554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei – zona Drumul de Centură, între Coca-Cola și Salbero, T156/1, P12;
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 84 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Prunari, nr. 29;
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 101 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny, nr. 8A;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Fundația Sportul Gălățean;
21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galați a unor construcții aflate în administrarea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” în vederea casării;
22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 1818 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Galați, str. Calea Prutului, nr. 154;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul municipiului Galați, Zona Zătun, T225, P1051-2/2, Lot 2;
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul municipiului Galați;
26. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la Societatea Calorgal S.A. Galați;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Galați, pentru perioada ianuarie 2017 – martie 2018;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Tecuci, nr. 147;
29. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”;
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio – culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;
32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23”;
33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Centrului Financiar Creșe Galați;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Crizantemelor, nr. 2C (fost str. Tecuci, nr. 161);
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Galați;
37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;
38. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației „Sportul Gălățean”;
39. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal Galați”;
40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestora, cu modificările ulterioare”;
41. Interpelări, intervenții, cereri;
42. Diverse.”