DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 12.12.2019, ora 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Ana Ipătescu, nr. 3;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia, nr. 20B;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 576/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați – 11 amplasamente”;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Regenerare urbană zona Uzina de apă nr. 1 (etapa I)” şi a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Mărășești, nr. 4;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Industrial Parc S.R.L.;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galati, în anul 2020;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul de Papuși „Gulliver” Galați, în anul 2020;

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”;

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificările și completările ulterioare;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”;

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate, în anul 2020, de către Societatea CALORGAL S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al Municipiului Galați;

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate, în anul 2020, de către Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor din municipiul Galați;

17.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate, în anul 2020, de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați;

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA;

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, Aleea Trestiilor nr. 18;

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 347/21.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a transportului în regim de taxi în municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați;

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

24.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății TRANSURB S.A.;

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de către Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, în anul 2020;

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor socio – culturale, sportive și civice, pentru anul 2020;

27.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului – sala de spectacole – aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, către Direcția Județeană pentru Cultură Galați, pe termen limitat;

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

29.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu ALIANȚA ROMILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI, în vederea subvenționării Centrului de Sprijin Social pentru Romi din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

30.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Fundația „Cuvântul Întrupat”, în vederea subvenționării Centrului comunitar „La vale”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

31.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Județul Galați „FAMILIA”, în vederea subvenționării Centrului de recuperare pentru victimele violenței domestice, în temeiul Legii nr. 34/1998;

32.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Județul Galați „FAMILIA”, în vederea subvenționării Centrului de zi pentru copii aflați în dificultate, în temeiul Legii nr. 34/1998;

33.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, în vederea subvenționării Serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în temeiul Legii nr. 34/1998;

34.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, în vederea subvenționării Centrului de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

35.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Arhiepiscopia Dunării de Jos – Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, în vederea subvenționării Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Centrului de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța pentru vârsta a III-a”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

36.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Asociația Filantropică „Sfântul Antonie cel Mare”, în vederea subvenționării Centrului multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate, în temeiul Legii nr. 34/1998;

37.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării Centrului Rezidențial de Fete „Sf. Vasile cel Mare”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

38.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

39.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu Asociația Multifuncțională Filantropică „Sf. Spiridon” Galați, în vederea subvenționării Centrului de zi, în temeiul Legii nr. 34/1998;

40.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2020, cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP „SPORTING CLUB” GALAȚI, în vederea subvenționării Centrului de zi, în temeiul Legii nr. 34/1998;

41.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat, pe anul 2020, între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Județul Galați „Familia”, în vederea susținerii Centrului de zi pentru copii aflați în dificultate;

42.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat, pe anul 2020, între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Judetul Galați „Familia”, în vederea susținerii Centrului de recuperare pentru victimele violenței domestice;

43.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

44.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 397/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul ”Campus Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza-corp B-Utilități;

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38 – bl. B3, B4, Micro 39C – bl. G-A9, Micro 39A – bl. W2-W3, în municipiul Galați”;

46.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 233/30.05.2019 privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de către „Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați”;

47.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 457/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Amenajare strada Brăilei între strada Roșiori și Potcoava de aur;

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în proiectul „BLUACT – BLUegrowth cities in ACTion” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în proiectul Urb-En Pact – Urban Energy Pact, cod 5864, cât și asigurarea fondurilor necesare implementarii acestuia;

50.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2019, al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

51.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 – trimestrul IV;

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plații abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați;

54.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 215/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare strada Siderurgiștilor și strada 1 Decembrie 1918”, cu modificările și completările ulterioare;

55.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

56.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

57.Proiect de hotărâre pentru vânzarea unui teren, în suprafață de 124 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 157A, aferent bl. A6-A7;

58.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

59.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

60.Interpelări, intervenții, cereri;

61.Diverse.