DISTRIBUIȚI

COMUNICAT PRESA

Ref: – aplicarea prevederilor Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3/06.01.2020;
– aplicarea, in anul 2020, a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completatile ulterioare;
– alte prevederi aplicabile in anul 2020.
1. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 5.429 lei.
Mentiune: noua valoare a castigului salarial mediu brut se are in vedere incepand cu data de 09 ianuarie a.c.t data intrarii in vigoare a Legii nr. 6/2020.
Pentru perioada 1 ianuarie – 08 ianuarie a.c. se va avea in vedere valoarea de 5.163 lei a castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, aprobata prin Legea nr. 47/2019.
Valoarea castigului salarial mediu brut aferenta lunii ianuarie 2020 este: (5.163 lei x 4 zile/20 zile) + (5.429 lei x 16 zile/20 zile) ^ 5.376 lei.
2. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 6/2020, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

a) In cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei:
b) In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei.
Mentiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.429 lei, respectiv de 2.715 lei, se aplica incepand cu data de 09 ianuarie a.c, data intrarii in vigoare a Legii nr. 6/2020.
Pentru perioada 1 ianuarie – 08 ianuarie a.c. se vor avea in vedere cuantumurile ajutorului de deces aprobate prin Legea nr. 47/2019, respectiv:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.163 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.582 lei.

3. In conformitate cu prevederile art. 138 si ale art. 1381 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributie de asigurari sociale sunt urmatoarele:

a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
d) 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentiune: In cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.

3.1. Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajat sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

3.1.1.Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

3.1.2.Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor
realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care
desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute
la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contributii si in anul 2020.

3.2. Cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.
4. In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar inscris in contractul de asigurare sociala este 2.230 lei, reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 ianuarie 2020.
5. Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind
instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 704
lei.
6. In perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020 valoarea punctului de pensie se mentine la 1.265 lei, iar incepand cu 1 septembrie 2020, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie va fi de 1.775 lei.
7. Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate reprezinta 80 % din valoarea unui punct de pensie.

In perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, indemnizatia de insotitor va fi de 1012 lei.

8. Conform art. 17 din Legea nr. 6/2020, in anul 2020 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,41.

9. Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de
pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care
acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr.
411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.
96 alin.(3) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este
urmatorul:

(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale) / 25 puncte procentuale = 0,8 5000

10. Conform prevederilor HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe
tara garantat in plata, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut
pe tara garantat in plata se stabileste la 2.230 lei.
10.1. Prin exceptie, incepand cu aceeasi data, pentru personalul incadrat pe functii
pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin
un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata se stabileste la 2.350 lei.
Mentiune: Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite
potrivit legii se determine prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata.

11. In perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.000 lei. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
12. Potrivit prevederilor art. 19 alin.(1) din Legea nr. 6/2020, in anul 2020 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza drepturile respective.

12.1. In conformitate cu dispozitiile art. 20 din Legea nr. 6/2020, in anul 2O20, tariful
pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat
pentru plata in cont curent sau in cont de card se mentine la 2,15 lei si se suporta din
bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Cu deosebită consideraţie,

Ana Denis ARAMA
DIRECTOR EXECUTIV

Smaranda DRAGOI
SEF BIROU Roxana URSU
INSPECTOR SUPERIOR