DISTRIBUIȚI

Discursul Ambasadorului SUA
la inuagurarea conductei Black Sea Oil & Gas,
localitatea Vadu, Corbu, județul Constanța

— pregătit pentru susținere —

17 septembrie, 2020

D-le Prim-Ministru Orban,
D-le Ministru Popescu,
Mark Beacom,
Doamnelor și domnilor,

Suntem aici să sărbătorim unul din cei mai importanți pași făcuți de România pentru dezvoltarea resurselor sale de gaze naturale din Marea Neagră. Ele reprezintă o comoară națională ce are potențialul de a transforma România într-o țară mai prosperă și sigură din punct de vedere energetic. De asemenea, reprezintă un pas important pentru realizarea securității energetice a Europei. În ultimii șapte ani, Mark Beacom și echipa Black Sea Oil & Gas (BSOG) au lucrat din greu la acest proiect. Sunt foarte încântat să văd progresul acestui proiect strategic și de pionierat. Începerea acestei operațiuni de amplasare a conductelor în larg este cea mai importantă etapă pentru orice companie energetică americană în România.

Doi investitori de renume mondial susțin proiectul: grupul Carlyle, prin intermediul Carlyle International Energy Partners Fund (CIEP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aceasta este o altă etapă importantă în economia României. Felicit BSOG și contractorii săi pentru perseverență și pentru realizarea acestor proiecte semnificative, în ciuda provocărilor create de pandemie. Acest proiect este un pilon cheie al parteneriatului strategic SUA-România. Când Președintele Trump l-a găzduit pe Președintele Klaus Iohannis în a doua sa vizită la Casa Albă în august 2019, unul dintre subiectele importante discutate a fost consolidarea cooperării noastre energetice. Într-o declarație comună, cei doi lideri au reafirmat parteneriatul nostru strategic și au declarat prioritare două sectoare legate de energie.

În primul rând, securitatea energetică. Țările noastre au subliniat opoziția comună a Statelor Unite și a României față de Nord Stream 2 și eforturile noastre de a asigura o securitate energetică mai mare pentru Europa și de a reduce dependența de gazul rusesc. Rusia își pune în practică planul de a domina și controla piețele de energie din Europa Centrală printr-o rețea de infrastructură. Moscova folosește gazul natural pentru a șantaja politic și a constrânge guvernele vulnerabile din această regiune. Seduce politicienii lacomi și produce oligarhi miliardari pentru a-și răspândi influența în toată Europa – de la cele mai mari economii ale continentului până la cele mai mici și mai slabe țări. A tăiat tranzitul de gaze prin Ucraina pentru a amenința piețele care depind de acesta și sprijină conducte precum Nord Stream 2 pentru a lipsi Ucraina de venituri publice vitale. Forțează guvernul Moldovei și pune bunăstarea oamenilor săi în pericol în timpul iernii, când lipsa de gaz ar însemna o moarte sigură pentru mulți. În Grecia, partenerii Rusiei s-au îmbogățit extrem de mult și încearcă să își extindă rețeaua și influența în întreaga regiune.

Din punct de vedere al resurselor de gaze, România este o insulă de libertate înconjurată de o mare numită Gazprom. Astăzi sunt mândru să stau alături de BSOG și de mulți alții care au lucrat pentru a păstra acest bastion împotriva acestor forțe. Tentaculele Moscovei se întind în Ucraina, Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia și Turcia – unde economiile naționale și relațiile comerciale se bazează în mod periculos pe gazul rusesc.

Al doilea domeniu este nevoia de a îmbunătăți climatul de afaceri și investițional al României pentru a atrage mai multe investiții. Aceste îmbunătățiri sunt extraordinar de importante pentru a încuraja climatul de investiții interne și străine necesare pentru ca astfel de proiecte să avanseze. Aplaud coordonarea realizată de Prim-Ministrul în dezvoltarea gazelor onshore și offshore. Salut eforturile tuturor celor care înțeleg importanța securității energetice, a predictibilității și stabilității legislative pentru a face economia României vibrantă. Securitatea acestei regiuni și realizarea diversității energetice reprezintă interese majore ale SUA își domenii importante ale cooperării SUA-România. România este un aliat vital al NATO în Europa Centrală și, împreună cu Polonia, constituie elementul esențial al Flancului Estic. România sprijină securitatea noastră comună și o regiune a Mării Negre fără agresiuni.

Cu o producție anuală estimată la un miliard de metri cubi, Midia Gas Development a BSOG va contribui la securitatea energetică, asigurând diversificarea surselor de gaz și reducând dependența de importurile de gaze din Rusia. Acest lucru oferă o mare eliberare și speranță celor care au crescut sub asuprirea Moscovei și au visat, la fel ca și mine, o Românie care ar putea scăpa de cătușele comunismului pentru a obține libertatea și prosperitatea poporului său. Americanii și românii care lucrează împreună pentru a contracara folosirea de către Rusia a gazelor naturale pentru șantajul politic al guvernelor vulnerabile din regiune ni se alătură pentru a sărbători azi.

Statele Unite își mențin angajamentul de a sprijini securitatea națională a României, care se bazează pe securitatea sa energetică. BSOG va juca un rol semnificativ în producerea de gaze naturale și în contribuția la securitatea energetică regională. Acest proiect are nevoie de încredere și de angajament reciproc – atât din partea țarii, cât și a investitorului. România și-a arătat angajamentul față de o infrastructură strategică menită să diversifice sursele de gaze naturale, inclusiv conducta Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) precum și conducta care va alimenta gazul din instalația de tratare a gazelor de pe teritoriul BSOG în sistem. America și poporul american vă sprijină și apreciază fiecare reușită pe care o atingeți în călătoria renașterii românești. Azi, BSOG nu doar inaugurează o conductă. Această conductă este o infrastructură esențială pentru garantarea prosperității viitoare a României, a securității acestei națiuni și a vecinilor săi.

Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze.

***

Ambassador Remarks at Black Sea Oil & Gas’
Pipeline Inauguration, Vadu Beach,
Corbu Village, Constanta

— as prepared for delivery —

September 17, 2020

Prime Minister Orban
Minister Popescu,
Mark Beacom
Ladies and Gentlemen,

Today we mark one of Romania’s most important strides forward in developing its Black Sea natural gas resources – a national treasure with the potential to transform Romania into an energy secure and more prosperous country. It also marks an important step toward achieving energy security for Europe. During the past seven years, Mark Beacom and the Black Sea Oil & Gas or BSOG team have been working hard on this project. I am very pleased to see this strategic and pioneering project moving forward. The start of this operation to lay pipe offshore is the most significant milestone for any U.S. energy company in Romania.

Two globally renowned investors back the project: the Carlyle Group, through its Carlyle International Energy Partners Fund (CIEP), and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). This is another milestone in Romania’s economy. I commend BSOG and its contractors for persevering and achieving great progress despite the challenges created by the pandemic. This project is a key pillar of the U.S.-Romania Strategic Partnership. When President Trump hosted President Klaus Iohannis on his second visit to the White House in August 2019, strengthening our energy cooperation was one of the key topics. In a joint statement, the leaders reaffirmed our Strategic Partnership and agreed to prioritize two energy-related areas.

First, energy security. Our countries underscored the joint opposition of the United States and Romania to Nord Stream 2 and our efforts to provide greater energy security for Europe and to reduce dependence on Russian gas.
Russia is enacting its plan to dominate and control Central Europe’s energy markets through a web of infrastructure. Moscow uses natural gas to politically blackmail and coerce vulnerable governments throughout this region. It seduces greedy politicians and manufactures billionaire oligarchs to do its bidding across Europe – from the continent’s largest economies to its smallest and weakest countries. It has cut gas transit through Ukraine to threaten markets who depend on it and pursues pipelines such as NordStream 2 to starve Ukraine of vital state revenues. It bullies the Moldovan government and puts the welfare of its people at risk in winter when lack of gas would mean certain death for many. In Greece, Russia’s partners have grown tremendously rich and seek to expand their network and influence throughout the region.

Romania is an island of freedom gas surrounded by a sea of Gazprom. In this audience today, I am proud to stand with BSOG and many others who have worked to keep it a bulwark against such forces. The tentacles of Moscow reach through Ukraine, Moldova, Hungary, Serbia, Bulgaria, Greece and Turkey – all national economies and commercial relationships that perilously rely on Russian gas.

Second is the need to improve Romania’s business and investment climate to attract more investment. These improvements are extraordinarily important to fostering the domestic and foreign investment climate necessary for projects such as this one to move forward. I applaud the Prime Minister’s leadership in the development of onshore and offshore gas development. I welcome the efforts of all those who understand the importance of energy security and legislative predictability and stability to making Romania’s economy vibrant.
The security of this region, and achieving energy diversity, are critical U.S. interests and major areas of U.S.-Romanian cooperation. Romania is a vital NATO Ally in Central Europe and along with Poland, it forms the linchpin of the Eastern Flank. It supports our mutual security and a Black Sea region free of aggression.

With an estimated annual output of one billion cubic meters, BSOG’s Midia Gas Development will contribute to energy security by ensuring diversification of sources of gas and reducing dependence on Russian gas imports. This gives great relief and hope to those who grew up under Moscow’s oppression and dreamed as I did of a Romania that could throw off the shackles of communism to achieve freedom and prosperity for its people. Americans and Romanians who work together to counter Russia’s use of natural gas to politically blackmail vulnerable governments in the region join us in celebrating today.

The United States remains committed to supporting Romania’s national security, which rests on its energy security. BSOG will play a significant role as a natural gas producer and contributor to regional energy security. This project continues to require trust and mutual commitment – from the country and from the investor. Romania has shown its commitment to a strategic infrastructure that will diversify natural gas sources, including the Bulgaria-Romania-Hungary-Austria or BRUA pipeline and the pipeline that will feed the gas from BSOG’s onshore gas treatment plant into the system.
America and the American people support you and appreciate every milestone you reach on the journey that is the Romanian renaissance. BSOG is not just laying pipe today. This pipe is essential infrastructure for guaranteeing Romania’s future prosperity, the security of this nation and that of its neighbors.

Thank you and God bless you.

**
Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy-Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3695
Fax: 004(0) 21 2 00 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/