DISTRIBUIȚI

Discursul Ambasadorului Zuckerman la evenimentul de prezentare a vehiculelor Ford pentru Poliţia de Frontieră
Ambasada SUA
18 septembrie 2020

Domnule Prim-Ministru Orban,
Domnule Secretar de stat Despescu,
Distinși oaspeți și prieteni,

Împreună cu Președintele Ford România, Ian Pearson, și cu Directorul General al Companiei Naţionale de Vânzări Ford România, Cristian Prichea, suntem foarte încântaţi să vă spunem „Bine ați venit” la Ambasada SUA, pentru a sărbători împreună livrarea vehiculelor personalizate Ford către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din România.

Astăzi sărbătorim legăturile comerciale tot mai puternice dintre țările noastre. Acesta este un nou exemplu de tehnologie americană, care ajută la creșterea securității României și susține statul de drept. Parteneriatul nostru strategic este viabil, mai puternic ca niciodată.

Relațiile economice dintre SUA și România s-au dezvoltat rapid după 1989. Investițiile americane în economia românească au atins miliarde de dolari. Schimburile comerciale bilaterale depășesc 3 miliarde de dolari anual.

Foarte puține companii americane sau străine pot concura cu moștenirea de un secol a Ford ca lider global în industria auto și cu producția sa avansată. Având mai mult de 6.200 de angajați și o investiție de peste 1,5 miliarde de euro în ultimii 12 ani, Ford se află printre companiile americane de top care funcționează în România. Este şi un contributor important la prosperitatea economică a României.

Sectorul auto reprezintă aproape 14% din PIB-ul României și 26% din exporturile României. Ford ridică ștacheta în acest sector, nu doar ca producător, dar și ca exportator; Ford exportă vehicule pe mai mult de 50 de piețe la nivel global.

Rolul vital al Ford în economia națională a României ne-a inspirat pe mine și pe Prim-Ministru să vizităm uzina de la Craiova, la începutul acestui an. Am avut plăcerea să testăm modelul Puma, unul dintre vehiculele noi, fantastice ale Ford chiar pe pista sa de testare. Sunt cu adevărat vehicule de clasă mondială. Prim-ministrul și cu mine am participat la o provocare, o cursă scurtă – încheiată la egalitate – deși personalul nostru de securitate a fost puțin bulversat. Va trebui să mergem din nou acolo și să conducem alt vehicul Ford pentru a declara câștigătorul. Poate vom avea o cursă de caritate Zuckerman-Orban. Vom vedea.

Așa cum au explicat și vor explica experții Ford, vehiculele pe care le veți vedea azi aici sunt incredibil de bine echipate pentru a crește eficiența operațiunilor Poliției de Frontieră. Această instituţie reprezintă un partener esențial al Departamentului de Justiție al SUA în combaterea traficului de persoane – care, așa cum știți cu toții, este una dintre principalele mele priorități – dar și în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere. Ea colaborează, de asemenea, cu Departamentul de Stat și Departamentul Energiei ale SUA în lupta internațională împotriva terorismului, a contrabandei nucleare și pentru stoparea fluxului de produse contrafăcute și de contrabandă. Fără Poliția de Frontieră, multe lucruri pe care le prețuim ar fi amenințate. Este minunat să vedem inovațiile Ford în acțiune pe șoselele și autostrăzile României, care aduc un plus de siguranţă. Ar fi minunat să vedem mai multe vehicule Ford în flotele auto ale instituţiilor de securitate din România.

Ford, alături de alte companii importante, propulsează economia românească pe noi culmi. Producția românească crește datorită forței sale de muncă motivate și calificate. Uzina Ford din Craiova este spectaculoasă – este o paradigmă a unei povești de succes americano-române. Ford a construit o fabrică impresionantă, care produce acolo unele piese auto și le importă pe altele, iar asamblarea vehiculelor e realizată de muncitori români.

Ieri, am fost la Constanța pentru a sărbători lansarea noii conducte de gaz pe platforma offshore a Black Sea Oil & Gas (BSOG). La fel ca Ford, BSOG trebuie lăudată, nu doar pentru succesul conductelor sale, dar pentru că folosește cât mai multe resurse locale: de la muncitori la conducte, nave și alte părți integrante ale proiectului. Şi acesta este un tip de joint-venture între cele două țări ale noastre, care a adus un profit enorm pentru ambele. Acesta este modelul pentru dezvoltare și creștere viitoare.

Niciuna dintre aceste inițiative nu ar înflori azi așa cum o fac în prezent, dacă nu ar exista industrie privată. Respectul pentru statul de drept, procesul democratic, stabilitatea și respectul puternic pentru companiile private vor aduce investitori străini și vor conduce economia României la mare înălțime. Nu există nimeni care să fi susținut și să fi încercat să implementeze aceste concepte mai mult decât a făcut-o Guvernul Orban. De exemplu, ieri, șeful BSOG s-a plâns public de schimbarea legilor din 2018, care au restricționat dezvoltarea și creșterea sectorului gaze și petrol. Aceste legi au împiedicat și continuă să împiedice creșterea și dezvoltarea industriei de profil din România.

România are nevoie de piețe libere, stabile și predictibile și de industrie privată. Vremea industriei planificate de stat s-a încheiat într-un eșec cumplit, iar promotorii ei au fost alungați de la putere acum 30 de ani. Țineți-i la distanță! Guvernul Orban recunoaște aceste valori și le pune în practică pentru a dezvolta România și pentru a o face măreață! Da, am mai spus-o, și voi continua să o spun, aceasta este renașterea României!

Acum aș dori să-l invit să vorbească pe bunul meu prieten, Premierul Orban.

Vă mulțumesc că ați venit alături de noi aici, în această dimineață, și Dumnezeu să vă binecuvânteze.

***

Ambassador Remarks at Ford Single Company Promotion for Customized Vehicles
U.S. Embassy-Bucharest,
10:00 AM-12:00 PM September 18, 2020

Prime Minister Orban
State Secretary Despescu,
Distinguished Guests And Friends,

Along with my co-hosts Ford Romania President Ian Pearson and Ford Romania Managing Director Cristian Prichea, I am very pleased to welcome you to the American Embassy to celebrate the delivery of Ford’s customized vehicles to the Romanian Border Police.

Today we celebrate the ever-growing commercial ties between our countries. This is another example of American technology helping enhance Romania’s security and law enforcement. Our Strategic Partnership is alive and well and stronger than ever.

The U.S.-Romanian economic relationship has grown rapidly since 1989. U.S. investment in the Romanian economy now runs into the billions of dollars. Our bilateral trade alone exceeds $3 billion annually.
Few American or foreign brands rival Ford’s century-old heritage as a global leader in the automotive industry and its advanced manufacturing. With more than 6,200 employees and an investment of more than 1.5 billion euros over the past 12 years, Ford is among the top American companies operating in Romania. It is a major contributor to this Romania’s economic prosperity.

The automotive sector is nearly 14% of Romania’s GDP and 26% of Romania’s exports. Ford sets the bar in this sector not only as a manufacturer but also as an exporter; Ford exports vehicles to more than 50 markets globally.

Ford’s vital role in Romania’s national economy inspired the Prime Minister and me to visit its Craiova plant earlier this year. We had the pleasure to test drive one of Ford’s new fantastic vehicles, the Puma on its test track. They were truly world class vehicles. The Prime Minister and I had a little race challenge – it was a tie – although our security personnel were a little disconcerted. We will have to go back and drive one of Ford’s other vehicles to settle the challenge. Maybe we will have the Zuckerman – Orban Charity Race. We’ll see.

As Ford’s experts have and will explain, the vehicles you see here today are incredibly well equipped to increase the effectiveness of Border Police operations. The Romanian Border Police are an essential partner of the United States Department of Justice in combating trafficking in persons – which as you are all aware, is one of my foremost priorities – and in fighting cross-border crime. They also collaborate with our Department of State and Department of Energy in the international fight against terrorism, nuclear smuggling, and stopping the flow of counterfeit products and contraband. Without the Border Police, much of what we cherish would be under immediate threat. It is wonderful to see Ford’s innovations in action on Romanian roads and highways making us all safer. It would be great to see more Ford vehicles in Romanian security agencies’ fleets.

Ford, along with many other companies, are propelling the Romanian economy to new highs. Romanian manufacturing is increasing due to its skilled and motivated workforce. The Ford plant in Craiova is spectacular – it is a paradigm for an American – Romanian success story. It has built an enormous factory that builds some parts there and imports others to assemble its vehicles with Romanian workers.

Yesterday I was in Constanta to celebrate BSOG’s new gas pipeline to its offshore gas platform. Similarly, BSOG needs to be commended not only for its success with the pipeline, but for using virtually all Romanian content – from its workers to pipe, to ships to other integral parts in the project. Like Ford, this is the kind of joint venture between our two countries that yield enormous benefits to both. This is the paradigm for future growth and development.

None of these initiatives would flourish the way they have, were it not for private industry. Respect for the rule of law, the democratic process, stability and a thriving respect for private enterprise will bring in foreign investors and drive the Romanian economy to great heights. There is no one that has advocated and tried to implement these concepts more than the Orban government. By example, yesterday, the head of BSOG publicly cried out for reversal of the laws passed in 2018 that restricted oil and gas growth and development. These laws had impeded and continue to impede the growth and development of Romania’s gas and oil industry.

Romania needs predictable, stable free markets and private industry. The age of state owned planned industry ended in abject failure and its promoters were tossed out thirty years ago. Keep them out! The Orban government recognizes these values and is putting them into action to develop Romania and make it Great! Yes, I have said before, and I will keep saying it, this is the Romanian renaissance!

Now, I would now like to introduce my good friend, Prime Minister Orban.

Thank you for joining us here this morning and God bless you.

***

Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy-Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3694
Fax: 004(0) 21 2 00 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/