DISTRIBUIȚI

Municipiul Galați este prima Unitate Administrativ – Teritorială din Regiunea Sud – Est care a depus pentru evaluare și aprobare două documente strategice la Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est. Este vorba despre Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2016 – 2025 (aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017 ) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (aprobat prin HCL nr. 336/27.08.2015).

Municipiile reședință de județ trebuie să elaboreze Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană – SIDU și Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă -PMUD, acestea reprezentând condiția principală şi cadrul pentru selectare în vederea finanțării proiectelor, dezvoltate preliminar în fişe de proiecte şi apoi a celor de infrastructură în cadrul obiectivelor specifice ale acestei axe prioritare (Axa 4 – POR).

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană conține următoarele elemente: contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local; viziunea de dezvoltare și obiectivele SIDU; calendar de activităţi pentru implementarea SIDU și portofoliu de proiecte; implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU; cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să conțină următoarele elemente: analiza situaţiei existente; model de transport; evaluarea impactului actual al mobilităţii; viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane; direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane; cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung; planul de acţiune; stabilirea procedurii de evaluare a implementării P.M.U.D.

Documentele programatice au fost trimise în data de 7 august 2017 pentru verificarea preliminară și pe 14 septembrie 2017 a fost transmisă adresa pentru verificarea conformității administrative și admisibilității.

Proiectele care pot fi finanțate sunt din domeniile:
– măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea transportului public urban, inclusiv achiziția de mijloace de transport, crearea/modernizarea pistelor de bicicliști și a zonelor pietonale etc.).
– revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.).
– acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
– infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale).