DISTRIBUIȚI

PLASE PESCAREŞTI S.A
RO 1632293; J17/1139/1991
Tel. 0236/473373; Fax. 0236/470714

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii Plase Pescăreşti S.A., cu sediul în Galaţi, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 23, înregistrată la O.R.C. Galaţi sub nr. J17/1139/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 1632293, în temeiul art. 117 din Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare şi a prevederilor actului constitutiv al societăţii convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 21.11.2020, ora 08:00, la sediul societăţii.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, este convocată pentru data de 22.11.2020, cu menţinerea aceleiasi ordini de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.
La această Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfarşitul zilei de 02.11.2020, stabilită ca dată de referinţă.

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societatii Plase Pescaresti SA de la 1.400.598,70 lei la 1.900.598,70 lei prin emiterea unui numar de 5.000.000 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei.
Majorarea capitalului social sa se efectueze fara prima de subscriptie. Sursa de majorare o constituie aporturile in numerar a actionarilor.
Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are drept de preemtiune si poate subscrie proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare.
Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii privind majorarea capitalului social.
Actiunile emise in schimbul aportului in numerar vor fi platite integral la data subscrierii.
Actiunile nesubscrise dupa scurgerea termenului de subscriere se anuleaza.
Fondurile rezultate din majorarea de capital social se vor folosi pentru plata unor datorii ale societatii, cheltuieli curente si investitii.
2. Aprobarea delegarii competentei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre Consiliul de Administratie cu privire la:

– Aprobarea rezultatelor de subscriere de actiuni in cadrul actiunii de majorare a capitalului social si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati;
– Anularea actiunilor ramase nesubscrise dupa scurgerea termenului de subscriere;
– Majorarea afectiva a capitalului social cu contravaloarea actiunilor subscrise
– Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital pentru plata unor datorii ale societatii, cheltuieli curete si investitii.
– Delegarea persoanei care sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru punerea in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara si Consiliul de Administratie pentru majorarea capitalului social.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00 incepand cu data de 02.11.2020.
Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii mentionat mai sus incepand cu data de 02.11.2020. Un exempar original al procurii speciale trebuie transmis societatii prin depunerea la secretariat, cu 48 de ore inainte de adunare.
Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii.

PRESEDINTE C.A.
MUNTEANU FELICIA