DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 285
din 30 mai 2018

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 31 mai 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 31 mai 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”.
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta.
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”.
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor.
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I.
Iniţiator: Costel Fotea
8. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea proiectului tehnic și documentației de execuție pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”.
Iniţiator: Costel Fotea

10. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 30 mai 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea