DISTRIBUIȚI

PROGRAMUL LOTERIA VIZELOR DV-2021 ÎNCEPE

Comunicat de presă

1 Octombrie 2019

Instrucțiuni: Instrucțiunile complete se pot găsi pe pagina de internet a Departamentului de Stat la https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html

Când: Transmiteți cererile de înregistrare pentru programul DV-2021 începând de miercuri, 2 octombrie 2019, orele 19:00 (ora României) și până marți, 5 noiembrie 2019, orele 19:00 (ora României).

Cum: Înregistrările sunt acceptate NUMAI electronic prin www.dvlottery.state.gov

Taxe: NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE PARTICIPARE.

Câte cereri de înregistrare pot să trimit?

Legea permite trimiterea unei singure cereri de înregistrare în numele unei persoane în timpul perioadei de participare.

Reguli noi: Vă atragem atenția asupra unei noi cerințe pentru programul DV-2021, de a include numărul pașaportului solicitantului principal, țara care l-a emis și data de expirare. Această cerință se referă doar la solicitantul principal și nu la dependenții acestuia. Participanții care nu vor include datele pașaportului vor fi descalificați. De asemenea, participanții vor trebui să includă câte o fotografie recentă, făcută în ultimele șase luni, conformă cu cerințele publicate în instrucțiunile programului DV-2021. Înregistrările trimise care conțin aceleași fotografii folosite în programul DV din anul precedent (DV-2020) vor fi descalificate.

Este foarte important ca participanții să păstreze numărul lor unic de confirmare până cel puțin la data de 30 septembrie 2021.

Numărul de confirmare este singura modalitate de a verifica dacă o cerere de participare a fost selecţionată şi de a obţine informaţii despre solicitarea de viză şi despre programarea la interviu, dacă cererea a fost selecţionată. Numărul unic de confirmare ajută la protejarea participanților DV împotriva fraudei, încălcării legii sau problemelor poștale. Este cunoscut faptul că numeroși intermediari lipsiți de scrupule s-au oferit să faciliteze înscrierea participanților în program, reținându-le paginile de confirmare și apoi pretinzând bani în schimbul informațiilor de pe cererea de participare. Participanţii nu trebuie să permită altor persoane să le rețină pagina de confirmare, ci să şi-o păstreze ei înșiși astfel încât să poată verifica independent situaţia cererii lor de participare.

Câștigători: Începând cu data de 5 mai 2020, participanţii la programul DV-2021 vor putea folosi numărul lor unic de confirmare atribuit la înregistrare, pentru a verifica online pe Entrant Status Check la adresa de internet www.dvlottery.state.gov dacă cererea lor a fost selecţionată. Pe pagina Entrant Status Check participanţii selecţionaţi vor putea găsi informații despre solicitarea vizelor DV atât pentru ei cât și pentru membrii familiilor lor eligibili. Departamentul va confirma de asemenea programarea la interviul de viză tot prin intermediul paginii de internet Entrant Status Check.

Atenție! Dacă primiți un e-mail prin care sunteți anunțat că ați fost selecționat și vi se solicită bani, aceasta este o fraudă – nu deveniți o victimă! Folosiți numai Entrant Status Check (Verificarea Statutului Înregistrării) pe pagina oficială pentru a verifica dacă ați fost selecționați.

Comunicările prin mesaje e-mail ale Departamentul de Stat NU vor anunța selecționarea persoanelor, NU vor îndruma participanții să plătească taxe, NU vor furniza instrucțiuni de solicitare a vizei și NU vor da detalii despre data și ora interviului de viză. Aceste informații sunt disponibile NUMAI prin Entrant Status Check pe pagina oficială la www.dvlottery.state.gov

**

DIVERSITY VISA LOTTERY PROGRAM DV-2021 STARTS

Press release

Instructions: Complete instructions can be found on the Department of State’s public webpage at https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html

When: Submit entries for DV-2021 beginning Wednesday, October 2, 2019 at 19:00 (Romania time) and before Tuesday, November 5, 2019 at 19:00 (Romania time).

Where: Electronic entries are accepted ONLY at www.dvlottery.state.gov

Fees: There is NO fee to enter the Diversity Visa Lottery Program.

How many times can I enter?

The law allows only one entry per person during the registration period.

New rules: All principal entrants must also include the passport number, country of issuance, and expiration date for their valid, unexpired passport. This requirement applies to the principal entrant only, not to dependents. Entrants who do not submit required passport information will be disqualified. All entrants must enroll with a recent photo, taken within the last six months. Entries submitted with the same photo from last year (DV-2020) will be disqualified.

It is very important for entrants to keep a record of their unique confirmation number until at least September 30, 2021.

The confirmation number is the only way to check whether an entry has been selected and to obtain visa application and appointment information, if selected. The unique confirmation number helps to protect DV entrants against fraud, malfeasance, and problems with the mail. Unscrupulous visa facilitators have been known to assist entrants with their entries, retain the confirmation page, and then demand more money in exchange for information on the entry. Entrants can avoid this by ensuring they receive the unique confirmation number at the time of entry.

Winning: Beginning May 5, 2020, DV-2021 entrants will be able to use their unique confirmation number provided at registration to check the online Entrant Status Check at www.dvlottery.state.gov to see if their entry was selected. Entrant Status Check will inform successful entrants how to apply for DVs for themselves and their eligible family members. The Department also will confirm visa interview appointments through Entrant Status Check.

Be careful! If you receive an e-mail notifying you that you were selected and you are requested to send money this is fraud – don’t be a victim! Only use the Entrant Status Check on the official web page to learn if you were selected.

Department of State e-mail communications will not provide selectee notification, will not direct recipients to pay fees, will not provide application instructions, and will not detail visa interview dates and times. This information is ONLY available through Entrant Status Check on the official web page at www.dvlottery.state.gov.

**

Public Diplomacy – Press Office

U.S. Embassy-Bucharest

Tel: 004(0) 21 200 3695

Fax: 004(0) 21 2 00 3723

Website: https://ro.usembassy.gov/

cid:image001.jpg@01CEE453.C9CD3350cid:2.1157308985@web162303.mail.bf1.yahoo.comcid:image003.jpg@01CEE453.C9CD3350cid:image007.jpg@01CFF293.F6C84CB0