DISTRIBUIȚI

Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 1
SCRISOARE DE INTENŢIE
Nr. 324 / 15.07.2018
Adresatã Domnului / Doamnei………………………………………………………………………., ………………………………………………………………………………………………………………………
Vã aducem la cunoṣtinṭã prin prezenta cã intenṭionam sã realizãm la Onesti, împreunã cu Revista de educaţie , culturã şi civilizaţie « Anotimpurile EXPRESIEI IDEII » ( ISSN 2601 – 3878) şi cu partenerii, în perioada 15 iulie 2018 (1.00) – 20 august 2018 (ora 24.00), CONCURSUL LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, Ediţia a-II-a, Oneşti, 2018 ce va aduna împreunã poeţi şi scriitori, alţi oameni de culturã, istorici, lingvişti, jurnalişti, cadre didactice, elevi, etc. români de pretutindeni. Considerãm cã o astfel de colaborare cu instituţia pe care o reprezentaţi ar fi beneficã evoluṭiei viitoare a ambelor instituṭii / organizaṭii ṣi, desigur, comunitãṭii locale. De aceea, ne-am bucura sã ne sprijiniti, dupã caz şi posibilitãţi, cu urmãtoa-rele: creaţii literare tematice, participare indirectã a cadrelor didactice şi a elevilor, participare directã / indirectã a specialiştilor, participare directã a cercetãtorilor, isto-ricilor, oamenilor de culturã şi artã, etc. , participãri cu momente artistice , etc. Vã mulṭumim anticipat.
Data: Semnãtura:
Prof. Mariana Bendou,
Scriitor membru LSR,
Preşedinte al Asociaţiei
“Clubul EXPRESIA DEII”
Director al Revistei
“Anotimpurile EXPRESIEI IDEII”
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 2
REGULAMENT
Nr. 324 / 15.07.2018
CONCURS LITERAR INTERNAȚIONAL “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”,
Ediţia a-II-a, Oneşti, 2018
Asociaţia “Clubul EXPRESIA IDEII” , Revista “Anotimpurile EXPRESIEI
IDEII” şi partenerii lor organizeazã Concursul Internaţional Literar “SFÂNTUL
GRAI ROMÂNESC” pe tema limbii şi credinţei creştine române, a poporului român
şi a patriei române în perioada 15 iulie 2018 (1.00) – 20 august 2018 (ora 24.00).
Concursul este dedicat aniversãrii (pe data de 31 august) a Zilei Limbii Române dar şi
Centenarului Marii Uniri. În perioada 23 – 25 august 2018 se vor anunţa virtual (pe
paginile facebook ale Asociaţiei şi Revistei organizatoare dar şi în alte publicaţii
culturale de pe internet ) rezultatele concursului iar în cadrul unei manifestãri cultural
– artistice desfãşurate la Oneşti, in data de 31 august 2018, se va face premierea
câştigãtorilor. Lista premianţilor precum şi textele premiate cu locul I vor fi publicate
în Revista « Anotimpurile EXPRESIEI IDEII ».
Concursul se va desfãşura pe trei secţiuni dupã cum urmeazã:
1) Secţiunea I – poezie
2) Secţiunea II – prozã scurtã
3) Secţiunea III – alte genuri literare (apreciem inovaţia şi originalitatea !)
Participarea în acest concurs este condiţionatã de achitarea unei taxe de 50
RON în contul bancar al Asociaţiei „Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneşti, Bacãu,
nr.RO65BTRLRONCRT0208670901 deschis la Banca Transilvania, Sucursala
Onești, judeţul Bacãu , CIF 31550535, cu menţiunea ,,Donaţie Concurs Sfântul
Grai Românesc”
Textele participante în concurs (corecte gramatical şi ortografic !) vor fi
trimise pe emailul revistaexpresiaideii@yahoo.com pânã la data de 20 august 2018
ora 24.00 şi vor fi semnate cu numele real plus pseudonimul literar (dacã acesta
existã) pus între paranteze. Textul va fi redactat în fonturi Times New Roman, la un
rând şi nu va depãşi douã pagini format A4 (în cazul unei creaţii mai ample se va
trimite doar un fragment specificandu-se acest lucru). Autorii vor anexa şi o fotografie
clarã (şi serioasã!) de profil care va fi publicatã în Revista “Anotimpurile EXPRESIEI
IDEII” odatã cu textul personal dacã acesta va fi cãştigãtorul unui premiu. De
asemenea, tot prin acest email, vor fi trimise şi copia chitanţei de depunere a banilor
în cont plus copia cererii de înscriere completatã şi semnatã olograf. Premiile constau
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 3
în trofeu, diplome, publicaţii şi materiale promoţionale. Un autor poate participa la
una sau la mai multe secţiuni (platind pentru fiecare dintre acestea cate 50 RON
desigur ) dar numai cu un singur text pentru fiecare secţiune. Nu conteazã dacã
textele au mai fost publicate sau nu. Intereseazã: 1) patriotismul, 2) corectitudinea
exprimãrii, 3) mãiestria literarã şi 4) originalitatea textelor participante în concurs!
Trofeul va fi acordat de Juriu (format din reprezentanţi ai asociaţiei şi colaboratori ai
revistei plus un invitat special) concurentului care va întruni toate criteriile de
evaluare şi va cuprinde cel mai bine în lucrarea sa conceptul de « Sfânt Grai
Românesc ».
Participantii la concurs, premiati sau nu pot fi inclusi, la cerere, in antologia
literara (cu ISBN) a Concursului « Sfântul Grai Românesc » editata cu acest prilej
platind separat suma de 30 RON.
Participanţii înscrişi în concurs acceptã de la sine acest Regulament precum şi
publicarea textului şi a fotografiei lor de profil în Revista « Anotimpurile EXPRESIEI
IDEII ». Succes !
Data: Semnãtura:
Scriitor VASILE RUŞEŢI,
Secretar Asociaţie
Prof. MARIANA BENDOU,
Scriitor membru LSR,
Preşedinte al Asociaţiei
“Clubul EXPRESIA DEII”
Director al Revistei
“Anotimpurile EXPRESIEI IDEII”
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 4
ANEXA 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ADULŢI
Numele participantului:……………………………………………………………………………………….
Adresa:……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………..email:…………………………………………………….
Pentru lucrarea prezentatã se vor menţiona:
Titlul lucrarii:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Participare la secţiunile:
1) Secţiunea I – poezie □ Da / NU
2) Secţiunea II – prozã scurtã □ Da / NU
3) Secţiunea III – alte genuri literare □ DA / NU
Doresc ca lucrarea mea sa fie publicata in volumul cu ISBN al Concursului – □ DA /
□ NU. Am achitat în contul bancar precizat suma de ………. RON
reprezentând…………………………………………………………………………….
Semnătura participantului:…………………………………………..
Data…………………………..
NOTA: Autorul îşi asumã originalitatea lucrãrii/lucrãrilor prezentate.
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 5
ANEXA 2 – CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI ŞI / SAU STUDENŢI
Numele elevului sau elevilor participanţi:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Școala de proveniență: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Localitatea:…………………………………………judeţul……………………………………………………
Telefon:……………………………………………..email:…………………………………………………….
Numele cadrului didactic însoţitor:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pentru lucrarea prezentatã se vor menţiona:
1. Titlul: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Prof. coordonator:……………………………………………………………………………………………
Participare la secţiunile:
1) Secţiunea I – poezie □ Da / NU
2) Secţiunea II – prozã scurtã □ Da / NU
3) Secţiunea III – alte genuri literare □ DA / NU
Semnătura elevului/elevilor:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Data…………………………..
Doresc ca lucrarea mea sa fie publicata in volumul cu ISBN al Concursului – □ DA /
□ NU. Am achitat în contul bancar precizat suma de ………. RON
reprezentând…………………………………………………………………………….
NOTA: Profesorul coordonator îşi asuma originalitatea lucrãrii prezentate.
Semnătura profesorului coordonator, …………………………………
Semnătura și ștampila directorului școlii participante: ……………………………………………
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 6
Asociația: Organizaţia / Instituţia
Clubul “EXPRESIA IDEII” …………………………….
Nr. 325 / 15.07.2018 Nr…. / …………………….
ACORD DE PARTENERIAT
Proiectul Concursului Internaţional literar “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”,
Ediţia a-II-a, Oneşti, 2018
Încheiat între: Asociaţia „Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneşti , judeţul Bacãu,
România, cu sediul în Borzeşti, strada Stejarului Nr. 7, reprezentatã prin prof.
MARIANA BENDOU, în calitate de Preşedinte-Fondator al Asociaţiei şi instituţia
partenerã……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………reprezentatã prin
………………………………………………………………………………………………………….cu
funcția de ………………………………………………………………………………………………..
1. Scopul şi obiectivele parteneriatului:
1.a. Realizarea Concursului Internaţional literar “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”,
Ediţia a-II-a, Oneşti, 2018
1.b. Susţinere, ajutorare şi promovare reciprocã, în realizarea proiectului dupã caz şi
posibilitãţi astfel:
– Obligaţia şi dreptul de a utiliza logourile / însemnele celuilalt pe siteurile personale,
publicaţii, pe afişe ori alte materiale publicitare ale activitãţilor comune.
– Preluarea şi promovarea unor fotografii, înregistrãri video şi audio, a unor articole
despre activitãţile desfãşurate în comun pe siteuri şi în publicaţiile proprii
– Realizarea unor activitãţi comune în cadrul proiectului si / sau de promovare
– Identificarea, îndrumarea, susţinerea şi promovarea tinerelor talente
– Alte acţiuni cultural- artistice şi educative de interes comun,etc.
2. Clauze:
În cazul nerespectãrii angajamentelor parteneriale (nejustificate), contractul se
considerã anulat de la sine. Oricare dintre pãrţi poate renunţa oricând la aceastã
colaborare printr-o simplã avizare scrisã ori telefonicã.Persoana împuternicitã de cãtre
Organizaţia / Instituţia partenerã în scopul de a coordona activitãṭile comune ṣi pentru
a ţine legatura cu Asociaţia “Clubul EXPRESIA IDEII” pe durata proiectului este
…………………………………………………………………………………………………………………………
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 7
telefon :…………………………………………………..,e-mail:……………………………………………..
Contractul a fost încheiat astãzi …………………………………………….. în 1 exemplare cu
putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării.
Asociaţia …………………………….
„Clubul EXPRESIA IDEII”, ………………………
Oneşti, judeţul Bacãu
Preşedinte Fondator Director:
Prof. Mariana Bendou ………………
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 8
Asociația ……… ………………
“Clubul EXPRESIA IDEII” ……………………………
Nr. 326 / 15.07.2018 Nr…. /………………….
ACORD DE PARTENERIAT
Proiectul cultural-educativ « Clubul EXPRESIA IDEII »
Încheiat între: Asociaţia „Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneşti , judeţul Bacãu,
România, cu sediul în Borzeşti, strada Stejarului Nr. 7, reprezentatã prin profesor
MARIANA BENDOU, în calitate de Preşedinte-Fondator al Asociaţiei şi………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentatã prin ………………………………………………………………………………………………..
cu funcția de …………………………………………..
1. Scopul şi obiectivele parteneriatului:
 Realizarea unor activitati cultural- educative specifice şi de interes
comun (editare şi lansare de carte, întâlniri cu scriitori, cu oameni de culturã şi
de artã, mese rotunde tematice, sesiuni de referate şi de comunicãri, expozitii
de artã plasticã şi expoziţii tematice, schimburi culturale , identificare şi
promovare de noi talente literare şi muzical-artistice, realizarea de festivaluri,
spectacole şi de concursuri, identificarea, pro-movarea şi conservarea valorilor
locale şi specific româneşti.)
 Susţinere, ajutorare şi promovare reciprocã, dupã caz şi posibilitãţi
Astfel cã cele doua instituţii partenere :
– Au obligaţia şi dreptul de a utiliza logourile / însemnele celuilalt pe siteurile personale,
publicaţii, pe afişe ori alte materiale publicitare ale activitãţilor comune.
– Pot prelua şi promova fotografii, înregistrãri video şi audio, articole despre activitãţile
desfãşurate în comun pe siteuri şi în publicaţiile proprii
– Se pot consilia şi sprijini reciproc (dacã este cazul)
– Pot recompensa lucrãri, activitãţi şi/sau participanţi dupã caz şi posibilitãţi (diplome,
adeverinţe, publicare pe siteuri sau în reviste etc.)
– Pot realizarea unor activitãţi comune în cadrul proiectului (spectacole, concursuri,
sondaje, sesiuni de referate şi comunicãri, simpozioane si mese rotunde, expoziţii,
lansãri de publicaţii proprii, etc.) sau de promovare cultural-educativã
– Pot identifica, îndruma, susţine şi promova în comun tinere talente
– Pot colabora in realizarea si promovarea ori distribuirea Revistei de educatie, cultura
si civilizatie „Anotimpurile EXPRESIEI IDEII”a Asociaţiei
Asociația Clubul „EXPRESIA IDEII”, Oneşti, România
Telefon (004) 0771413367 , e-mail: clubulexpresiadeii@yahoo.com ,
www.facebook.com/expresiaideii,
Înscrisã în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor cu nr. 0512181, C.I.F. 31550535
REGULAMENT CONCURS LITERAR “SFÂNTUL GRAI ROMÂNESC”, 9
– Alte acţiuni cultural- artistice şi educative de interes comun.
2. Clauze:
În cazul nerespectãrii angajamentelor parteneriale (nejustificate), contractul se
considerã anulat de la sine. Oricare dintre pãrţi poate renunţa oricând la aceastã
colaborare printr-o simplã avizare scrisã ori telefonicã.
Persoana împuternicitã de cãtre Organizaţia / Instituţia partenerã în scopul de a
coordona activitãṭile comune ṣi pentru a ţine legatura cu Asociaţia “Clubul
EXPRESIA IDEII” este…………………………………………………………telefon
………………………………….email…………………………………………………
Contractul a fost încheiat astãzi …………………………………………….. în 1 exemplar
cu putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării
lui.Contractul este valabil ……………………………………………….., respectiv pânã la data
…………………, cu posibilitatea prelungirii lui.
Asociaţia ………………………………………..
„Clubul EXPRESIA IDEII”, …………………..
Oneşti, judeţul Bacãu ………………………………………..
Preşedinte Fondator: Împuternicit
Prof. Mariana Bendou ……………………